• Vertrouwenscontactpersoon

  Zinkwegse Boys vindt het belangrijk dat iedereen bij Zinkwegse Boys, van jeugd tot senioren maar ook supporters en bezoekers, prettig en veilig kunnen voetballen en onze vereniging kunnen bezoeken.

  De vertrouwenscontactpersoom is een contactfunctionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten.
  De VCP hoort aan en verwijst door, deze rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.
   
  Grensoverschrijdend gedrag in de sport wordt gefineerd als;
  ´´Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd´´. 
   
  In sport verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag seksuele intimidatie en misbruik, intimidatie en machtsmisbruik, pesten en uitsluiting, agressie en geweld en alle vormen van discriminatie. Daarbij zijn we als sport alert op matchfixing, doping en integriteitsschendingen zoals fraude of belangenverstrengeling. Bij de bestuurder van de vereniging, de sportbond en het Centrum Veilige Sport Nederland kan en mag alles besproken en gemeld worden.
   
  Taken zijn;
   
  Preventie: 1 Profileren en aanspreekpunt, 2 Sociale veiligheid beleid en 3 Kennis en kunde.

  Signalen: 4 Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek, 5 Vervolg stappen bespreken, 6 Rapportage en verslaglegging aan bestuur

   

  Het is ook een taak van ons allemaal om incidenten of vermoedens van ongewenst gedrag te melden bij de vertrouwenscontactpersoon.

  De vertrouwenscontactpersoon werkt volgens protocollen die door NOC/NSF zijn voorgeschreven en verwijst door, waar nodig.

  De vertrouwenscontactpersoon is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur en rapporteert éénmaal per jaar bij de ledenvergadering over de hoeveelheid incidenten. 

   


  Er zijn 2 vertrouwenscontactpersonen bij Zinkwegse Boys, Wouter de Wit en Monique Durivou

   


  Contactgegevens:

   

  Tel:
  Wouter: 06 18084603
  Monique: 06 43019059

   

  Mail: 
  vertrouwenscontactpersoon@zinkwegseboys.nl 

   

  Vriendelijk verzoek om deze contactgegevens alleen te gebruiken voor het maken van een afspraak, en geen inhoudelijke meldingen te doen via telefoon of mail.