• Gedragsregels grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidate

  Voetbalvereniging Zinkwegse Boys neemt (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld, die worden onderschreven door de KNVB. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties bij Zinkwegse Boys.

  Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek seksueel gedrag, dat door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Dit in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

  Gedragsregels Trainers/Begeleiders:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
  • De begeleider onthoudt zich ervan met de sporter om te gaan op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

  • De begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatie dan ook.
  • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter uit persoonlijke overwegingen geen (im)materiële vergoedingen geven. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
  • Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de desbetreffende persoon erop aanspreken.
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

  'Gedragsregels in de sport’, zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele intimidatie van NOC*NSF

  KNVB website over grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie: https://www.knvb.nl/themas/seksuele-intimidatie

   

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Voetbalvereniging Zinkwegse Boys wil voor alle kinderen een veilige omgeving creëren en seksuele intimidatie voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, hoort op onze sportvelden niet thuis. Om dit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen vragen wij voor de trainers en  leiders van jeugdleden een Verklaring Omtrent gedrag (VOG) aan. De aanvraag verloopt op een snelle en simpele manier die weinig tijd vraagt. Vanzelfsprekend wordt alle informatie hieromtrent volledig vertrouwelijk behandeld.